27, మే 2013, సోమవారం

కాలంతో పయనం


ప్రపంచం ముందంజ వేస్తుంటే
మనమెందుకు స్థిరంగా ఉండాలి
మన పయనమూ ఆవైపే సాగాలి
అలుపెరుగక పరిశ్రమించి
బాటలో ముందే ఉండాలి!

అలా అని

ప్రపంచం ఎటు వెళ్తుందో
అటే మన పయనమా!
కాస్తంత గమనించి చూస్తే
మనసుకి తెలుస్తుంది!
బాట పయనించ దగ్గదో
వెలివేయ దగ్గదో!!

గొర్రెల మందల్లే కాక
మంచీ చెడులను విశ్లేషించి
విచక్షణతో ముందుకు సాగాలి
ఆనందంతో ఆదర్శ జీవితం సాగించాలి.